Kompanija Božić i sinovi d.o.o. prezentovala je 9.aprila 2010.godine u Valjevu, Informacioni sistem za upravljanje tokovima otpada „WASTE MANAGER“, u okviru četrdesetčetvrte sednice Poslovnog udruženja komunalnih preduzeća, KOMDEL-a.

“Waste manager” je jedinstven informacioni sistem za upravljanje tokovima otpada, koji pokriva procese od trenutka sticanja vlasništva nad otpadom do njegovog odlaganja ili daljeg plasiranja trećem licu. “Waste manager” namenjen je učesnicima u procesu prikupljanja otpada, učesnicima u procesu trajnog odlaganja otpada, učesnicima u procesu pripreme otpada i plasmana trećim licima, kao i svima koji imaju obavezu izveštavanja o posebnim tokovima otpada.

Poslovni procesi koje “Waste manager” podržava su: prikupljanje otpada, isporuka otpada, transport otpada, tretman otpada, prenošenje otpada. Ujedno rešava probleme nemogućnosti preciznog i pravovremenog praćenja tokova otpada koji ulaze i izlaze iz organizacije, nemogućnost efikasnog upravljanja otpadom i podizanja procenta ponovnog iskorišćenja otpada (odnos: odlaganje ili prerada), kao i nepostojanje pravovremenih i tačnih izveštaja o količinskom stanju otpada, kako u organizaciji tako i u celoj državi.

Dosadašnja praksa ukazuje na probleme sa posedovanjem preciznih podataka o količinama otpada i u skladu sa tim ne postojanjem adekvatnih izveštaja. Uvođenjem “WASTE MANAGER” softvera, na jednostavan način se rešavaju problemi dosadašnje prakse i u krajnjem doprinosi državi da raspolaže sa tačnim podacima.