Prva reciklaža fluorescentnih lampi i sijalica u Srbiji, izvedena je uz prethodnu najavu Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja 24.03.2010. godine u Kolubari Univerzal a.d. Mobilna krašer mašina za reciklažu neonskih sijaliaca, BIS Reciklažnog centra, transportovana je do Kolubare Univerzal a.d. u Lazarevcu kod Beograda, gde je reciklirano 415kg, tj 2200 komada fluorescentnih lampi, pri čemu je ceo proces izvršen podnadzorom Republičkog inspektora za zaštitu životne sredine.

Stakleni krš od lampi i sijalica sakupljen je bezbedno hermetički zatvorenu burad od 210 litara zapremine, koja primaju oko 130kg staklenog krša. Ovako sakupljen, stakleni krš se bezbedno odlaže u poseban skladišni prostor do podvrgavanja krajnjem tretmanu. Transport celih lampi rezultuje lomljenjem oko 3% od cele količine lampi, što znači da 30 lampi na 1000 komada ostane bez kontrole emisije žive. Da bi se ovaj problem eliminisao, mobilnom krašer mašinom kompanije Božić i sinovi d.o.o. omogućen je tretman celih lampi na licu mesta kod vlasnika otpada, gde se specijalnim filterima i rezervoarima izdvaja frakciju fosfornog praha i žive. Druga pogodnost mobilnog krašera je da se dodatno smanjuje zapremina za 80% i kao takve fluo cevi i lampe se mogu prevesti u pet puta većoj količini do centralnog postrojenja za reciklažu, što višestruko smanjuje cenu transporta.

Fluorescentne lampe i sijalice štede potrošnju električne energije, ali sa druge strane sadrže određenu količinu žive koja je visokotoksična materija, i ukoliko se neadekvatno odloži na deponije a ne u reciklažni centar, lako može doći u prehrambeni lanac ishrane i dugoročno ugroziti životnu sredinu.

BiS Reciklažni centar, jedini je reciklažni centar u Srbiji koji poseduje krašer mašinu za reciklažu fluorescentnih cevi i sijalica. Zakon o upravljanju otpadom članom 51 (Sl. glasnik RC br. 36/09), nalaže da se otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu moraju odvojeno sakupljati radi tretmana i konačnog odlaganja, i da se ne smeju odlagati na komunali otpad. U skladu sa tim, očekuje se da će i druge kompanije krenuti pozitivnim primerom Kolubare Univerzal a.d.