Konsalting

Saveti oko vaših zakonskih obaveza

Možete nas kontaktirati sa ciljem dobijanja pomoći u ispunjavanju Vaših zakonskih obaveza:

  • identifikacije količina i tokova generisanja otpada
  • uspostavljanja evidencije
  • izveštavanje u sisitemu Nacinalnog registra izvora zagađivanja
  • izrade plana upravljanja otpadom
  • edukacije zaposlenih
  • kompletne procedure procene uticaja na životnu sredinu

Naš stručni tim inženjera pruža asistenciju i konsultantske usluge u ispunjavanju zakonskih obaveza u izradi planova za uspostavljanje efikasnog sistema upravljanja otpadom u Vašem preduzeću.

Ukoliko je Vašem preduzeću neophodna Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, naša kompanije će Vam pomoći oko procedura i izrade potrebnih dokumenata poštujući sve propisane rokove shodno Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS”, broj 135/04).

Ukoliko godišnje proizvodite više od 200 kg opasnog otpada (elektronski i električni otpad, ulja, fluorescentne cevi… ) ili više od 100 t neopasnog otpada, naša kompanije nudi konsultantske usluge sa ciljem identifikacije količina i tokova otpada, izrade planova upravljanja otpadom, obezbeđivanja načela hijerarhije upravljanja otpadom, shodno članu 26. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, broj 36/09).

Ukoliko imate obavezu vođenja evidencije o otpadu, naša kompanija Vam pruža konsultantske usluge u oblasti vođenja dnevne evidencije, izradi godišnjih izvešaja i kontroli rokova za dostavljanje istih.

Izveštavanje mora da bude u skladu sa Pravilnikom o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje (“Sl. glasnik RS”, br. 7/2020)

+381 13 618 064

+381 13 618 064

office@bisreciklaza.rs

Naše usluge

EE otpad

Fluorescentne cevi i sijalice

Baterije

Nosači zvuka, slike i podataka

Procena uticaja na životnu sredinu

Konsalting

Sertifikati

Pozovite +381 13 618 064

Pozovite +381 13 618 064