Procena uticaja na životnu sredinu

Izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu na odabranoj lokaciji

Studija uticaja na životnu sredinu na odabranoj lokaciji je izveštaj zasnovan na merama za sprečavanje štetnih uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu od efekata planiranog industrijskog objekta. Studija se izrađuje u cilju ispunjavanja ekoloških uslova u vezi sa odlukama o izdavanju dozvola za industrijske objekte i infrastrukturu. „Nosilac projekta ne može pristupiti realizaciji projekta bez postupka procene uticaja i saglasnosti nadležnog organa na studiju o proceni uticaja. (član 5. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, „Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 14/16, 76/18, 95/18 – dr. Zakoni).

Studija uticaja na životnu sredinu sadrži elemente:

• veličina i kapacitet projekta;
• sirovine koje će se koristiti u tehnološkom procesu;
• korišćenje prirodnih resursa i energije;
• stvaranje otpada i njegove vrste;
• zagađenje u smislu emisije otpadnih materija u vazduh, vodu i zemljište;
• buka, vibracije, emisije toplote i mirisi;
• elektromagnetno zračenje (jonizujuće i nejonizujuće);
• rizik od nezgoda i mogućih posledica;
• mogući dodatak drugim efektima ili postojećim projektima.

Izveštaj se sačinjava za slučajeve novih objekata, tehnoloških promena, rekonstrukcija, proširenja kapaciteta, prestanka rada i uklanjanja opreme.

+381 13 618 064

+381 13 618 064

office@bisreciklaza.rs

Naše usluge

EE otpad

Fluorescentne cevi i sijalice

Baterije

Nosači zvuka, slike i podataka

Procena uticaja na životnu sredinu

Konsalting

Sertifikati

Pozovite +381 13 618 064

Pozovite +381 13 618 064