Naša strategija

BIS Reciklažni centar započeo je sa radom 07. juna 2006. godine u Omoljici kod Pančeva, u okviru kompanije Božić i sinovi d.o.o. Samom otvaranju prethodila je Studija o proceni uticaja na životnu sredinu i dobijena saglasnost za izgradnju Centra za reciklažu.
Osnovna delatnost kompanije je sakupljanje, transport, skladištenje i tretman električnog i elektronskog otpada.
Značaj reciklaže EE otpada jeste štednja sirovinskih resursa, štednja energije, a naročito zaštita životne sredine!

Naša misija – nova zelenija budućnost za ljude, društvo i planetu

Reciklaža je najznačajniji vid zaštite životne sredine, a reciklažom EE-otpada se izdvajaju opasne komponente zbog kojih je EE-otpad svrstan u kategoriju opasnog otpada. Nepravilno odbacivanje i postupanje sa EE-otpadom može značajno ugroziti životnu sredinu s obzirom na to da se u jednom elektronskom uređaju može naći između 600 i 1000 toksičnih komponenti. Reciklažom električnog i elektronskog otpada se postiže pravilan tretman čime se dobijaju vredne sekundarne sirovine, a pravilno postupa sa štetnim materijama i samim tim štiti životna sredina.

Naša misija je da kontinuiranim zadovoljenjem potreba za zdravom životnom sredinom naših poslovnih klijenata i građana , poboljšamo kvalitet života, i da radom za dobrobit društva u kojem živimo stvorimo okruženje u kome ćemo podjednako voditi računa o čovekovim potrebama i o očuvanju životne sredine.

Naša vizija – u korak sa budućnošću

Naša vizija je da postanemo sinonim za kompaniju koja kontinuirano postavlja više standarde, kako u oblasti poslovanja, reciklaže i očuvanja životne sredine, tako i u oblasti življenja, i koja ne samo da uvodi trendove i navike, nego ih predviđa i kreira u dosluhu sa budućnošću.

Pozovite +381 13 618 064

Pozovite +381 13 618 064