Iskusni tim auditora odnosno proverivača renomirane francuske kuće SGS Ltd. došao je 5.11. u redovnu godišnju proveru ISO standarada kvaliteta i  životne sredine, koji je uspostavljen prošle godine u Kompaniji „Božić i sinovi”.

Predmet detaljne sertifikacije i provere je pre svega Upravljanje posebnim tokovima otpada, opasnim otpadom i neopasnim otpadom, a ciljevi provere su:

– da se potvrdi da je sistem menadžmenta uspostavljen i primenjen u saglasnosti sa zahtevima standarda prema kome se obavlja provera,

– da se potvrdi da je organizacija efektivno implementirala planirani sistem menadžmenta,

– da se potvrdi da je sistem menadžmenta sposoban za  postizanje ciljeva proisteklih iz politike kvaliteta.

Analizirani su sledeći aspekti sa Top menadžmentom, a to su pitanja organizacije kompanije – odgovornosti i ovlašćenja,  politike QMS & EMS, procesi u kompaniji i  performanse procesa, QMS & EMS ciljevi i programi za realizaciju ciljeva, kao i preispitivanje od strane rukovodstva.

U nastavku provere je vršena detaljna analiza vezano za procese upravljanje iskorišćenom EE opremom, kao i  aspekti životne sredine, poslovi vezano za nabavku i skladište, konkretni zakonski zahtevi i vrednovanje procesa.

U obilasku lokacije proveravani su aspekti vezano za snabdevanje energijom, emisije u vazduh,  upravljanje otpadom, upravljanje  skladištima, upravljanje hemikalijama (MSDS liste), kao i spremnost za reagovanje u slučaju opasnosti.

U nastavku predmet detaljne provere sa predstavnikom rukovodstva za kvalitet  i životnu sredinu su bile komunikacije u kompaniji, planovi eksterne i interne komunikacije, prezentovana  je procedura o upravljanju  dokumentima i zapisima, diskutovano je o planovima i evidencionim kartonima za obuke koje se redovno vrše u kompaniji sa zaposlenima, kao i metod i rezultati interne provere i predviđenih korektivnih i preventivnih mera, kao i procedure oko monitoringa i merenja.

Kao tekući nalazi provere tima SGS na kraju je evidentirano:

Da Kompanija  „Božić i sinovi d.o.o.” iz Pančeva, odnosno Reciklažni centar kompanije, ima uspostavljen i održavan sistem menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda i da pokazuje sposobnost sistema da sistematično postiže odgovarajuće zahteve za proizvode ili  usluge u okviru područja primene politike i ciljeva organizacije. Nisu identifikovane velike ili male neusaglašenosti sistema i finalno je preporučeno da se sertifikat  standarda ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 produži za godinu dana.